RODO

Informacja o danych osobowych

Administratorem danych osobowych Gości jest Damian Jeziorny D.W. Damian z siedzibą w Jastrzębiej Górze (84-104) przy ul. Motelowa7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 587-155-07-69 będąca właścicielem Domu Wczasowego Damian przy ul. Motelowej 7 w Jastrzębiej Górze zwana dalej Administratorem.

 

Dane osobowe przetwarzane są  w celu rezerwacji i świadczenia usług . Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom prawa dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku pobytem w Domu Wczasowym Damian W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Domu Wczasowym Damian.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych są odrębnie wyrażone zgody Gościa, o które zwracamy się na odwrocie karty pobytu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych. Prosimy także o zgodę na odwrocie Karty Pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu i e-mail w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby  podczas pobytu Gościa w Domu Wczasowym Justyna lub po jego zakończeniu.

 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne) , firmom transportowym  i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu, firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, organom państwowym uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych.

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np.: prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator  udostępnia do kontaktu adres e-mail: info@wczasy-damian.pl Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionej usługi.